Trương Uyên

Trăng kia ai vẽ mà tròn, lòng em ai trộm mà hoài vấn vương.a

Viết một bình luận